برای دریافت اطلاعات بیشتر نشانه گر ماوس را بر روی نام دوره ها ببرید

Status

Hour

Day

Start

Instructor

Course

IELTS
در حال تکمیل ظرفیت 10-13:30 pm Thursday-Friday 01/05/06 Mr.Vahdani&Mr.Emadi IELTS

Mock IELTS

در حال تکمیل ظرفیت 5:30-8:30 pm  Wednesday  خصوصی نیمه خصوصی  MOCK IELTS  
TOEFL
    نیمه خصوصی خصوصی   TOEFL
GRE
در حال تکمیل ظرفیت   نیمه خصوصی  خصوصی Mr. Vahdani GRE
Workshop
پیوسته در حال برگزاری 11:30-13 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Writing
پیوسته در حال برگزاری  10-11:30 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Speaking
پیوسته در حال برگزاری

5.30-7 PM

 Monday  پیوسته در حال برگزاری Mr. Vahdani  Workshop Speaking 
در حال برگزاری

6-7:30

PM

Saturday 01/04/04 Mr.Vahdani  Workshop Reading  
در حال تکمیل ظرفیت

5:30-7 pm

Saturday 01/05/03 Mr.Emadi Workshop Speaking
Pre- IELTS& Pre-TOEFL
در حال تکمیل ظرفیت 6-7:30 pm Saturday-Wednesday 01/04/25 Ms.Yaghooti Prep5
در حال برگزاری 5-6:30 PM Sunday-Tuesday 01/03/29 Ms.Yaghooti Upper prep1
در حال برگزاری 6-7:30 pm  Sunday-Tuesday 01/03/17 Ms.Shokrolahpour Upper  Prep 6
           
Upper-prep
Advanced
در حال برگزاری

6-8 

pm

Wednesday 01/03/11 Mr. Vahdani Advanced
CPE
Free discussion
در حال تکمیل ظرفیت 12-1:30 PM

Monday

  Mr. Vahdani Movie-based Free Discussion
در حال برگزاری 10-11:30 AM

Monday

01/03/30 Mr. Vahdani Video Press
در حال برگزاری 3:30-5 PM

Thursday

01/03/19 Mr. Vahdani Free Discussion
Verbal 
Grammar 
در حال تکمیل ظرفیت 3:30-5 PM 

Thursday

01/05/06  Mr.Ameri  Grammar1
 

دریافت برنامه کلاسها