برای دریافت اطلاعات بیشتر نشانه گر ماوس را بر روی نام دوره ها ببرید

Status

Hour

Day

Start

Instructor

Course

IELTS
           
در حال تکمیل ظرفیت 10-13:30 pm Thursday-Friday 99.12.14 Mr.Emadi IELTS

Mock IELTS

در حال تکمیل ظرفیت 5:30-8:30 pm  Wednesday  فروردین1400 نیمه خصوصی  MOCK IELTS  
TOEFL
    نیمه خصوصی خصوصی   TOEFL
GRE
در حال تکمیل ظرفیت   نیمه خصوصی  خصوصی Mr. Vahdani GRE
Workshop
پیوسته در حال برگزاری 11:30-13 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Writing
پیوسته در حال برگزاری  10-11:30 AM

Friday

پیوسته در حال برگزاری  Mr. Vahdani Workshop Speaking
پیوسته در حال برگزاری

5.30-7 PM

 Monday  پیوسته در حال برگزاری Mr. Vahdani  Workshop Speaking 
در حال تکمیل ظرفیت

7:10-8:40 PM

Monday 99.12.18  Mr.Emadi

 Workshop

Speaking

 در حال تکمیل ظرفیت  7:10-8:40 pm Saturday  99.12.09   Mr.Emadi

Workshop

Writing 

در حال برگزاری

 7:10-8:40

PM

Saturday 99.12.02 Mr.Vahdani  Workshop Reading  
Pre- IELTS& Pre-TOEFL
در حال تکمیل ظرفیت 7:30-9 PM Sunday-Tuesday 99.12.10 Mr.Jafari Prep2
در حال تکمیل ظرفیت 5:30-7 pm  Sunday-Tuesday 00/01/15 Ms.Shokrolahpour Pre IELTS & Pre TOEFL 5
           
           
در حال برگزاری 5:30-7 pm Saturday-Monday 99.11.27 Mr.Emadi Upper prep 5
Upper-prep
Advanced
در حال برگزاری 5:30 – 7:30 PM Wednesday 99.11.08 Mr. Vahdani Advanced
CPE
Free discussion
در حال تکمیل ظرفیت 12-1:30 PM

Monday

99.12.25 Mr. Vahdani Movie-based Free Discussion
در حال تکمیل ظرفیت 10:10-11:40 AM

Monday

00/01/16 Mr. Vahdani Video Press
در حال برگزاری 3:30-5 PM

Thursday

99.11.16 Mr. Vahdani Free Discussion
در حال برگزاری 5:30-7  PM  Wednesday 99.11.15  Ms.Salari Free Discussion 
Verbal 
Grammar 
در حال تکمیل ظرفیت 4-5:30 PM 

Thursday

00/01/19  Mr.Ameri  Grammar1
 

دریافت برنامه کلاسها

Go to top